ชุมพร เสนไสย.

การก่อสร้างอาคาร กับปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อ. - 2545 [2002]

0859-0915


ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง--ภาษีอากร--ไทย.
การก่อสร้าง--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305