เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

ยกเว้น VAT ผู้ขาย/ผู้นำเข้าอัญมณีกับทองคำ. - 2545 [2002]

0859-0915


ภาษีมูลค่าเพิ่ม.
หินมีค่า--ภาษีอากร--ไทย.
ทอง--ภาษีอากร--ไทย.
เพชรพลอย--ภาษีอากร--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305