พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

การแปลงที่ดินของรัฐ หรือป่าเสื่อมโทรมให้เป็นสินทรัพย์หรือทุน. - 2546 [2003]


ทุน--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305