ณรงค์ชัย อัครเศรณี.

ทิศทาง 3 ขั้วเศรษฐกิจโลกในอนาคตปัญหาและการบ้านที่ไทยจะเร่งทำ. - 2546 [2003]

0859-1237


ไทย--การค้า--ยุโรปตะวันออก.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305