นิตยา กมลวัทนนิศา.

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผน 9. - 2546 [2003]

0125-0892


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ--ไทย.
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--ไทย.
การจัดการสิ่งแวดล้อม--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305