ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

เขตการค้าเสรีสหรัฐฯ-สิงคโปร์. - 2546 [2003]

0857-8702


การค้าเสรี--สหรัฐอเมริกา.
การค้าเสรี--สิงคโปร์.


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--สิงคโปร์.
สิงคโปร์--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305