อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

สิทธิของผู้ถือหุ้น ในคดีฟื้นฟูกิจการ (ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) - 2546 [2003]

0857-6483


ผู้ถือหุ้น
ล้มละลาย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305