อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในคดีฟื้นฟูกิจการ (ตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) - 2545 [2002]

0857-2992


ล้มละลาย.
การฟื้นตัวบริษัท.

การฟื้นฟูกิจการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305