ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

จีนกับเส้นทางสู่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ. - 2546 [2003]

0857-8702


จีน--ภาวะเศรษฐกิจ.
จีน--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305