ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

การพัฒนาการเมืองและเศรษฐกิจของไต้หวัน. - 2546 [2003]

0857-8702


ไต้หวัน--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไต้หวัน--ภาวะสังคม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305