อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คกับคดีฟื้นฟูกิจการ. - 2545 [2002]

0125-0558


ล้มละลาย.
การฟื้นตัวบริษัท.
เช็ค.

การฟื้นฟูกิจการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305