ประวัติศาสตร์ตัดตอน : บทสำรวจทัศนะ/องค์ความรู้ของไทยต่อเพื่อนบ้าน. - 2546 [2003]


ไทย--ประวัติศาสตร์.
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ประวัติ.
ลาว.
พม่า.
กัมพูชา.

ประเทศเพื่อนบ้าน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305