ชนาเมธ ณ ลำปาง, เจ้า

เจ้าหญิงบุษบง ณ ลำปาง เจ้าหญิงชรา พระธิดาเจ้าหลวงลำปางแห่งล้านนาไทย - 2546 [2003]


บุษบง ณ ลำปาง, เจ้าหญิง, 2456-2546


ลานนา (อาณาจักร)--เจ้าชายและเจ้าหญิง
ไทย (ภาคเหนือ)--เจ้าชายและเจ้าหญิง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305