สุเทพ สุนทรเภสัช

คนเมือง ความสำนึกและการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวไทยเหนือ ในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคม - 2546 [2003]


ลานนา (อาณาจักร)--ประวัติศาสตร์
ไทย (ภาคเหนือ)--ความเป็นอยู่และประเพณี

ชาวล้านนา คนเมือง อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ชาวไทยเหนือ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305