พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

อาหาร : ยุทธศาสตร์สร้างชาติ. - 2546 [2003]


อาหาร--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305