พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ส้ม : ผลไม้สร้างโอกาสอาชีพให้เกษตรกร. - 2546 [2003]


ส้มเขียวหวาน--ไทย.
ส้มเขียวหวาน--แง่เศรษฐกิจ--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305