ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์.

เกาหลีใต้สู่การเปิดเสรี. - 2546 [2003]

0857-8702


เกาหลี (ใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305