นารถ นเรนทร.

ความสำคัญของปฏิญญาพุกาม : ความสำคัญของการสร้างตลาดพันธมิตร. - 2546 [2003]

0859-1237


การลงทุน--พม่า.


พม่า--ภาวะเศรษฐกิจ.
พม่า--การค้า--ไทย.
ไทย--การค้า--พม่า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305