อรุณ อวนสกุล.

ความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้กรอบ GMS. - 2546 [2003]


โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.
อินโดจีน--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305