วิสุทธิ์ สุวรรณมณี.

ชีวมวล ... พลังงานสะอาดจากแผ่นดิน. - 2546 [2003]


พลังงานมวลชีวภาพ.
การใช้พลังงานไฟฟ้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305