พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

สศก.แจงอุปสรรค ดับบลิวทีโอ ยุติยาก. - 2546 [2003]


การค้าเสรี.
การค้าระหว่างประเทศ.
นโยบายการค้า.
ระเบียบการค้าต่างประเทศ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305