พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : เกษตรกรวิตกอะไร. - 2546 [2003]


สินค้าเกษตร--ไทย.


ไทย--การค้า--เอเชีย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305