อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

ข้อกฎหมายของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ(ในแง่ความรับผิดของผู้ค้ำประกันและการจัดกลุ่มเจ้าหนี้) - 2546 [2003]

0857-6483


การปรับโครงสร้างหนี้--ไทย
หนี้--การจัดการ--ไทย

การฟื้นฟูกิจการ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305