อุดม ปรีเปรมวัฒนา.

ข้อกฎหมายของการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ในแง่มุมความรับผิดของผู้ค้ำประกันและการจัดกลุ่มเจ้าหนี้). - 2546 [2003]

0857-6858.


หนี้.
การปรับโครงสร้างหนี้--ไทย.

ผู้ค้ำประกัน แผนฟื้นฟูกิจการ ความรับผิดของผู้ค้ำประกัน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305