ธงชัย สันติวงษ์.

'ดอกเบี้ยต่ำ' ทำไม-เพื่อใคร? - 2546 [2003]


การเงิน--ไทย
อัตราดอกเบี้ย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305