สุทิน โชติสิงห์

หน้าที่และความรับผิดของกรรมการบริษัทมหาชน - 2546 [2003]

1685-6007.


บริษัทมหาชนจำกัด--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กรรมการบริษัท
ความรับผิด (กฎหมาย)

กรรมการบริษัทมหาชน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305