ความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Contributor(s): ฐิติพร ป่านไหม [ผู้สรุปย่อ.].
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2554 [2011]ISSN: 1513-7996.Subject(s): ค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย) | บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย | กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง | ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การลาออก
Contents:
การเพิกถอนคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแตกต่างจากความเห็นของกระทรวงการคลัง (เรื่องเสร็จที่ 641/2553)
สถานะของ the heart by Siriraj (เรื่องเสร็จที่ 32/2554)
ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำสั่งทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 74/2554)
การลาออกจากตำแหน่งด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (เรื่องเสร็จที่ 78/2554)
In: วารสารวิชาการศาลปกครอง 11, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2554) 121-130
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Sanya Dharmasakti Library

น. 121 การเพิกถอนคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแตกต่างจากความเห็นของกระทรวงการคลัง (เรื่องเสร็จที่ 641/2553)

น. 123 สถานะของ the heart by Siriraj (เรื่องเสร็จที่ 32/2554)

น. 126 ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำคำสั่งทางปกครอง (เรื่องเสร็จที่ 74/2554)

น. 128 การลาออกจากตำแหน่งด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (เรื่องเสร็จที่ 78/2554)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305