"แนวทางการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน"

Contributor(s): กองบรรณาธิการ (จุลนิติ).
Material type: materialTypeLabelContinuing resourceAnalytics: Show analyticsPublication: 2551 [2008]ISSN: 1686-3720.Subject(s): ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | สัญญาระหว่างประเทศ | อำนาจในการทำหนังสือสัญญา | เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ | ASEAN CommunityOnline resources: View online article
Contents:
บทนำสัมภาษณ์
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน โดยสรุปจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015" เนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ณ แกรนด์บอลล์รูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ
ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
In: จุลนิติ 8, 4 (ก.ค.-ส.ค. 2554) 1-27 :ภาพประกอบ.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Pridi Banomyong Library

หน้า 1 บทนำสัมภาษณ์

หน้า 3 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน โดยสรุปจากปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน 2015" เนื่องในโอกาสเปิดตัวชมรมนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ณ แกรนด์บอลล์รูม โรงแรมไฮแอทเอราวัณ

หน้า 9 ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

หน้า 17 ศาสตราจารย์ ดร.จุมพต สายสุนทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305