ผลของการดูแลโดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อการรับรู้ สมรรถนะในการมีส่วนร่วมดูแลบุตร และความพึงพอใจต่อบริการพยาบาลของมารดาในหออภิบาลทารกแรกเกิด.

By: ปาริชาติ ดำรงค์รักษ์Contributor(s): ทัศนี ประสบกิตติคุณ. | ฟองคำ ติลกสกุลชัย | โสภาพรรณ เงินฉ่ำMaterial type: Continuing resourceContinuing resourceLanguage: Thai Summary language: English Analytics: Show analyticsPublisher: 2555 [2012]ISBN: 0125-8885Other title: Effects of Family-centered Care on Self-efficacy in Participatory Involvement in Newborn Care and Satisfaction Towards Nursing Service of Mothers in NICUSubject(s): การดูแลเด็ก -- ไทย | การดูแลทารก -- วิจัย In: วารสารพยาบาลศาสตร์ 30, 2 (เม.ย.-มิ.ย. 55) 70-79 :ตาราง.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings: Nongyao Chaiseri Library

บทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305