Koha home

JOURNAL INDEX: ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร


ฐานข้อมูลดัชนีวารสาร คือ แหล่งสืบค้นบทความวารสารที่สำนักหอสมุดบอกรับ นักศึกษาสามารถสืบค้นบทความที่ต้องการ และจดรายละเอียดเกี่ยวกับฉบับพิมพ์ เพื่อนำข้อมูลฉบับพิมพ์ไปขอยืมตัวเล่มวารสารจากเจ้าหน้าที่หอสมุดได้ กรณีที่เป็นบทความอิเล็กทรอกนิกส์ นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ทันที
คู่มือใช้งาน: การค้นหาด้วย: ชื่อบทความ | การค้นหาด้วย: ชื่อผู้แต่ง | การค้นหาด้วย: ชื่อวารสาร | การค้นหาด้วย: คำสำคัญ | การค้นหาด้วย: หัวเรื่อง

ADDITIONAL RESOURCES:


FREE E-JOURNALS:JOURNAL IMPACT FACTORS (Citations): ค่าการอ้างอิงวารสาร


เรียกดู: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
เรียกดู: ค่า Thai-Journal Impact Factors
เรียกดู: ฐานข้อมูล ISI: Web of Knowledge
เรียกดู: ฐานข้อมูล Scopus

OTHER SERVICES: บริการอื่นๆ


ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Library Press Display)
ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย (Journal Link)


Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305