Refine your search

Your search returned 5397 results.

Not what you expected? Check for suggestions
121. Journal article
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

by วีระพันธ์ วุฒิบุญญะ.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

122. Journal article
กม.ฟื้นฟู ศก.ผ่านวุฒิสภาวาระแรกอีก 3 ฉบับ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

123. Journal article
การตีความในกฎหมายไทย.

by จินดา ชัยรัตน์.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2512 [1969]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

124. Journal article
ระวังปัญหากรณีหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา.

by สุภาพ สารีพิมพ์.

Source: วารสารข่าวกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

125. Journal article
เหตุสำคัญ ตามมาตรา 1443 กับอิสระในทางเลือกของผู้หญิงไทย.

by มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

126. Journal article
ระบบกฎหมายไทยเป็นระบบซีวิลลอว์ หรือคอมมอนลอว์.

by โสภณ รัตนากร.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

127. Journal article
กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงาน

by สมบัติ ทวีศิลป์.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2526 [1983]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

128. Journal article
การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2522 [1979]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

129. Journal article
คำปรารภของรัฐธรรมนูญ

by กองบรรณาธิการ (รัฐสภาสาร).

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2521 [1978]Availability: Professor Direck Jayanama Library (3) :

130. Journal article
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ.

by วิษณุ เครืองาม, 2494-.

Source: วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

131. Journal article
132. Journal article
133. Journal article
สัมมนาเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญกับการประกอบธุรกิจ.

by วิทิต มันตาภรณ์.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

134. Journal article
กฤษฎีกาชี้วิกฤตนักกฎหมายรัฐสมองไหลเข้า ตุลาการ-อัยการ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

135. Journal article
สั่งซื้ออาหารบริโภคโดยไม่มีเงินจ่ายเป็นความผิดหรือไม่.

by วิกรณ์ รักษ์ปวงชน.

Source: ผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305