Refine your search

Your search returned 122 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
2. Journal article
มองกฎหมายให้ทะลุ มองธุรกิจให้ทะลวง "EDC ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องมีหรือไม่".

by พุทธิมา เกิดศิริ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543

Source: วารสารนักบัญชี43) 95-105Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
พระราชบัญญัติการบัญชีฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

by ประวัติ ฐิรโฆไท.

Source: Make moneyMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

5. Journal article
ขั้นตอนและแนวทางการพิจารณางานการอนุญาตและรับแจ้ง ตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543.

by กรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

Source: ข่าววิชาชีพบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

6. Journal article
ความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายการบัญชีในประเทศไทย

by จิตต์ ทัศนประเสริฐ.

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

7. Journal article
ความเหมือนที่แตกต่าง : คำสั่งกรมสรรพากรกับแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ตอนจบ)

by วรศักดิ์ ทุมมานนท์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Sanya Dharmasakti Library;Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
ผู้ทำบัญชี ทาง 2 แพร่งที่ต้องเลือก

Source: เอกสารภาษีอากร2Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
เตรียมรับมือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

10. Journal article
ร่างพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

11. Journal article
สรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ.การบัญชี 2543

by สุมนา เศรษฐนันท์.

Source: วารสารนักบัญชีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

12. Journal article
Update กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี (3 ตอน)

by นิวัฒน์ อริยะ.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553-2554 [2010-2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

13. Journal article
หนึ่งเสียงที่มีคุณค่า.

by สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
ประกาศกรมทะเบียนการค้า ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2534) เรื่อง กำหนดเอกสารที่ต้อง ใช้ประกอบการลงบัญชี

Source: รายงานสำนักงาน ก.บช.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

15. Journal article
ความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายการบัญชีในประเทศไทย

by จิตต์ ทัศนประเสริฐ.

Source: รายงานสำนักงาน ก.บช.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305