Refine your search

Your search returned 104 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รัฐธรรมนูญเมื่อบัญญัติแล้วควรที่จะปฏิบัติได้

by ปัญญา ฤกษ์อุไร.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

2. Journal article
รัฐธรรมนูญใหม่ของไทยกับข้อเสนอในการสร้างความสามารถทางการเมือง-การปกครองของประเทศ.

by เชาวนะ ไตรมาศ.

Source: วารสารคณะตุลาการรัฐธรรมนูญMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

3. Journal article
ดูงาน

by นรนิติ เศรษฐบุตร.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

4. Journal article
ส.ส.น้ำดี ส.ส.น้ำเน่า

by ลิขิต ธีรเวคิน.

Source: วัฏจักรการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

5. Journal article
ชัยชนะอีกครั้งของประชาชน ผู้ต้องการปฏิรูปการเมือง

by จรัล ดิษฐาอภิชัย.

Source: ฐานสัปดาห์วิจารณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

6. Journal article
รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง กฎหมายทั้งหลายสิ้นสุดลงตามด้วยหรือไม่

by สมคิด เลิศไพฑูรย์.

Source: DomeMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

7. Journal article
นิติรัฐแบบไทย ๆ.

by ชัยธวัช ตุลาฑล.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

8. Journal article
สมาชิกวุฒิสภา ของคนไทย จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ทางการเมือง

by เสนีย์ คำสุข.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

9. Journal article
ปฐมบทแห่งการปฏิรูปการเมือง กรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาปัญหาที่รอการแก้ไข

by สมใบ มูลจันที.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

10. Journal article
รัฐธรรมนูญกับการปฎิรูปเมืองไทย.

by วิชา มหาคุณ.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

11. Journal article
สังคมไทยจะเข้มแข็งแน่ ถ้าทุกคนรู้จักแก่นแท้รัฐธรรมนูญใหม่

by สง่า อรอินทร์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

12. Journal article
คลอด พ.ร.ก.ภาวะฉุกเฉินฯ รัฐบาลหรือกฎหมายที่มีปัญหา

by ทีมข่าวการเมือง.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
รัฐธรรมนูญใหม่จะทำให้สังคมไทยเข้มแข็งได้อย่างไร

by สุนทร กองประดิษฐ์.

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

14. Journal article
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2550.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

15. Journal article
ร่างรัฐธรรมนูญอีกแล้ว.

by กฤษณะ ฉายากุล.

Source: วารสารสภาทนายความคิดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305