Refine your search

Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งในเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุนิวเคลียร์ทางทะเลปี1971

Source: วารสารกรมเจ้าท่าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

2. Journal article
ปัญหาข้อสงวนในเอกสารการขนส่งทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534.

by สมัชญ์ สมบัติพานิช.

Source: รัฐสภาสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

3. Journal article
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ำบรรทุก

Source: วารสารกรมเจ้าท่าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Other title: International convention on load-line - LL 1966.Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

4. Journal article
การปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนส่งทางทะเล

by จุฬา สุขมานพ.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

5. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ UNCITRAL" วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548.

by ไผทชิต เอกจริยกร | กมลวรรณ จิระวิศิษฐ์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
บุริมสิทธิทางทะเล และสิทธิจำนองเหนือเรือเดินทะเล

by สมพร ไพสิน.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

7. Journal article
Draft instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea]

by ประมวล จันทร์ชีวะ.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
9. Journal article
STCW 95 และ ISM CODE วิบากในเดือนกรกฎา 2545

by อนุชาต ทองอาภรณ์.

Source: วารสารกรมเจ้าท่าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

10. Journal article
พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 กับเฮกรูลส์เฮก-วิสบี้รูลส์ และเฮมเบอร์กรูลส์

by สมพร ไพสิน.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (3) :

11. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ. .... (ฉบับที่ 2)"

by ธีระรัตน์ จีระวัฒนา [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการกักเรือ พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2534

by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กองนิติการและการต่างประเทศ.

Source: วารสารการพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

13. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทยควรลงนามในอนุสัญญาขนส่งของ UNCITRAL หรือไม่?"

by ธีระรัตน์ จีระวัฒนา [ผู้เรียบเรียง.] | สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305