Refine your search

Your search returned 12 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ..." วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2548.

by ไผทชิต เอกจริยกร | กมลวรรณ จิระวิศิษฐ์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
กฎหมายว่าด้วยการบริหารการขนส่งของไทยในอนาคต.

by จุฬา สุขมานพ.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

3. Journal article
ข้อสังเกตบางประการต่อกฎหมายรับขนทางอากาศ.

by ประเสริฐ ป้อมป้องศึก.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

4. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศ UNCITRAL" วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2548.

by ไผทชิต เอกจริยกร | กมลวรรณ จิระวิศิษฐ์ [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

5. Journal article
Draft instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea]

by ประมวล จันทร์ชีวะ.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

6. Journal article
ปัญหาการบังคับใช้ระหว่างกฎหมายรับขนของทางทะเลกับกฎหมายขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ.

by นฤมล ศักดิ์สกุลไกร.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Other title: Problem in the application between laws governing the carriage of goods by sea and the multimodal transport laws..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

7. Journal article
กฎหมายการกำกับดูแลการขนส่งของอันตรายทางถนนระหว่างประเทศ.

by ปิติพงษ์ โชติมานนท์.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

8. Journal article
ปัญหาทางกฎหมายในการควบคุมการประกอบการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ.

by ปรินทร์ บุตรเจริญ.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Other title: Legal problems in controlling freight forwarding services.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

9. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติการรับขนทางทะเล พ.ศ. .... (ฉบับที่ 2)"

by ธีระรัตน์ จีระวัฒนา [ผู้เรียบเรียง.].

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

10. Journal article
The outstretched arms of Thailand's new multimodal transport act it's implications on international multimodal transport operators.

by Sze, John | Gan, Sue Ann.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

11. Journal article
ผลทางกฎหมายของสัญญาชาร์เตอร์เรือแบบมีกำหนดเวลาตามแบบมาตรฐานของนิวยอร์ค โปรดิวซ์ เอ็กซเชนจ์ ค.ศ. 1993.

by ชวนรรถ อยู่สุวรรณ.

Source: วารสารกฎหมาย (จุฬาฯ)Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

12. Journal article
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ประเทศไทยควรลงนามในอนุสัญญาขนส่งของ UNCITRAL หรือไม่?"

by ธีระรัตน์ จีระวัฒนา [ผู้เรียบเรียง.] | สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี.

Source: วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305