Refine your search

Your search returned 689 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
คดีอันเกิดจากการค้าระหว่างประเทศ.

by อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.

Source: ดุลพาหMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2531 [1988]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

2. Journal article
ใครเป็นใครในกลุ่มการค้าระหว่างประเทศ

Source: ฐานเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
การประชุมเวทีระดมความคิดเห็นทางกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 5.

by ณัฐพร อรุณทอง | ปิยาภรณ์ ชัยวัฒน์ | ชาญวิทย์ ชัยกันย์.

Source: วารสารวิชาการศาลปกครองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: The 5th ASEAN Law Forum on Harmonization of Trade Laws..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

4. Journal article
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบใหม่ปี ค.ศ.2000.

by อรมน ชุติเนตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
การค้าระบบหักบัญชี (Account Trade): อีกทางเลือกหนึ่งในการขยายตลาดส่งออก.

by ปรียา ผาติชล.

Source: สถานการณ์เศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

6. Journal article
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยยุทธวิธีดักลูกค้า.

by อาวุธ โพธิ์เล็ก.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ.

by คนึง ฦาไชย, 2467-.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

8. Journal article
ความรู้เบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ.

by อนันต์ จันทรโอภากร.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

9. Journal article
ผลกระทบต่อกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

10. Journal article
การชำระเงินตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ.

by สุนัย มโนมัยอุดม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2534 [1991]Other title: Finance of international sales..Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

11. Journal article
ความรู้เบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับ กฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

by อนันต์ จันทรโอภากร.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

12. Journal article
ทิศทางการค้าโลกต่อการส่งออกไทย.

by ปริชาติ ทองขุนดำ.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (1) :

13. Journal article
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
การใช้มาตรการปกป้องภายใต้ WTO.

by อุมาพร สุทธิวงศ์.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

15. Journal article
มาตรการตอบโต้การอุดหนุน : เครื่องมือสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305