Your search returned 13 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ประเทศไทยกับการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศ.

by ศิรินารถ ใจมั่น.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
Environmental unilateralism.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธ์.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
สหภาพยุโรปชนะคดีที่ถูกสหรัฐฯ ฟ้องใน WTO เรื่องการจำแนกพิกัดศุลกากรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.

by อรมน ชุติเนตร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
ประเด็นที่เป็นปัญหาของเวที WTO.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
มองย้อนศึกชนช้างลุงแซม-ซามูไร.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
สหรัฐ-ญี่ปุ่นสงบศึกค้าแค่ชั่วแล่น จับตาปะทุใหม่หลังมะกันเลือกตั้ง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
สหรัฐฯลงดาบแซงก์ชั่นจีน ตั้งกำแพงภาษีเน้นสิ่งทอ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
กลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (4) :

9. Journal article
รัฐบาลพลเอกชวลิต 1 : ปัญหาเศรษฐกิจที่ต้องเร่งแก้ไข.

Source: กระแสทรรศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ออสซี่จับมือนิวซีแลนด์อ้าง WTO ขู่ฟ้องไทย โควตานมผงเจ้าปัญหาบังคับซื้อนมดิบในปท.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

11. Journal article
กลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกในบริบทของเศรษฐกิจที่ไร้พรมแดน.

by บัณฑิต หลิมสกุล.

Source: วารสารอนุญาโตตุลาการMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

12. Journal article
การดำเนินการของไทยภายใต้กระบวนการขององค์การการค้าโลกกรณีมาตรการห้ามนำเข้ากุ้งของสหรัฐฯ.

by พิมพ์ชนก วอนขอพร.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

13. Journal article
ชี้เหตุสหรัฐฯต้านกุ้งไทย ป้องผลประโยชน์นาฟตา.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305