Refine your search

Your search returned 696 results.

Not what you expected? Check for suggestions
46. Journal article
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ นครเซี่ยงไฮ้.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

47. Journal article
ผลการหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 6-8 มิถุนายน 2544 ณ นครเซี่ยงไฮ้.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

48. Journal article
บทวิจารณ์ : ผลการศึกษาเรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้ระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัฒน์.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: ข่าวเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

49. Journal article
บทบาทของ Incoterms ต่อสัญญาซื้อขายที่มีลักษณะระหว่างประเทศ.

by พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร.

Source: วารสารนิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

50. Journal article
2536 กลุ่มเศรษฐกิจระบาด

by โอสถ สุจารี.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2536 [1993]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

51. Journal article
ตลาด 2536 หลากลีลา-มากกลยุทธ์ ปีจอปรับตัวรับ การค้าไร้พรมแดน

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

52. Journal article
การค้าบริการระหว่างประเทศ : แนวคิดและแนวทางสำหรับประเทศไทย.

by สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

53. Journal article
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.

by ทรงพล อันนานนท์.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

54. Journal article
การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 13.

by กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

55. Journal article
เศรษฐกิจไทยภายใต้การค้าเสรี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

56. Journal article
จับตาตลาดสินค้าโภคภัณฑ์.

by ฐิติพร อุ่นรัตน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

57. Journal article
การเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา: รายงานสถานการณ์การเจรจาต้นปี 2551.

by สิทธิกร นิพภยะ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

58. Journal article
การเข้าถึงตลาดสินค้าที่มิใช่สินค้าเกษตร (Non-Agricultural Market Access: NAMA)

by อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

59. Journal article
ดาวอส ลอนดอน ริโอ และเจนีวา: รายงานความ (ไม่) คืบหน้าของการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโลก.

by สิทธิกร นิพภยะ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

60. Journal article
การเปิดเสรีบริการการเงินใน WTO รอบโดฮา : แนวโน้มที่ยังต้องจับตา.

by สมคิด บุญล้นเหลือ.

Source: วารสารการเงินการคลังMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305