Your search returned 7 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-กัมพูชา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเจรจาการค้าทวิภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

2. Journal article
การค้าเสรีและเป็นธรรม.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. สำนักเจรจาการค้าพหุภาคี.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Fair and free trade..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
ไทยต้องเร่งหาทางออกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบสากล.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าพหุภาคี.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

4. Journal article
ความตกลงระบบสิทธิพิเศษทางการค้าระหว่างประเทศกำลังพัฒนา.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Other title: The global system of trade preferences among developing countries..Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

5. Journal article
การเข้าร่วมเป็นภาคีปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองเศรษฐกิจการค้าอาเซียน.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
ผลการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่ 2 และงานฉลองวาระครบรอบ 50 ปีระบบการค้าพหุภาคี.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าพหุภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

7. Journal article
การเจรจาเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อมในองค์การการค้าโลก.

by กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์. กองการค้าพหุภาคี.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305