Refine your search

Your search returned 6 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ณ นครเซี่ยงไฮ้.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

2. Journal article
ผลการหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 6-8 มิถุนายน 2544 ณ นครเซี่ยงไฮ้.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

3. Journal article
สรุปผลการหารือทวิภาคีระหว่าง ดร.อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับ นาย Robert B. Zoellick ผู้แทนการค้าของสหรัฐฯ (USTR) วันที่ 18 ตุลาคม 2544 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 2.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการค้าและการลงทุนอาเซม ครั้งที่ 4.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

6. Journal article
บทบาทของอาเซมในการอำนวยความสะดวกทางการค้า.

by สำนักความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305