Your search returned 22 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อตกลง อีซี-สหรัฐ ก้าวกระโดดของแกตต์ หรือชนวนแตกแยก

by โอสถ สุจารี.

Source: พบโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2535 [1992]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

2. Journal article
รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อกังขา นโยบายการค้าเสรี.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
สหรัฐอเมริกากับข้อตกลงการค้าเสรี.

by ประสพสุข สังข์บุญมาก.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

4. Journal article
ความก้าวหน้าของข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกา.

by วิโรจน์ สุขพิศาล.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
มองย้อนศึกชนช้างลุงแซม-ซามูไร.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
สหรัฐ-ญี่ปุ่นสงบศึกค้าแค่ชั่วแล่น จับตาปะทุใหม่หลังมะกันเลือกตั้ง.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

7. Journal article
GATTเปิดตลาดบริการ ไทย ต้องปรับอีกหลายด้าน

by บุญเลิศ จีรภัทร์.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2537 [1994]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

8. Journal article
ทำไม FTA มะกันได้ ไทยเสีย

by กมล กมลตระกูล.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
การค้าเสรี? เสรี..ในมือมหาอำนาจ.

by กองบรรณาธิการ (โลกการค้า).

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
สหรัฐฯลงดาบแซงก์ชั่นจีน ตั้งกำแพงภาษีเน้นสิ่งทอ.

Source: ผู้จัดการรายวันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
WTO สงครามกล้วยหอม US-EU ใครชนะ?

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

12. Journal article
อนาคตไทยใต้ FTA สหรัฐขึ้นอยู่กับความโปร่งใส-เสมอภาค

by คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

13. Journal article
มองรอบด้าน FTA ไทย-สหรัฐ สมควรให้สภารับรองดีที่สุด

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
การค้าเสรีไทย-อเมริกัน

by วรพล พรหมิกบุตร.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

15. Journal article
การค้าเสรีไทย-อเมริกัน

by วรพล พรหมิกบุตร.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305