Refine your search

Your search returned 96 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
ข้อสังเกตเกี่ยวกับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ.

by เพชรมณี ดาวเวียง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Other title: The International trade finance fraud..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

2. Journal article
โครงสร้างการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2541.

by ธีรพัฒน์ ฐิตเมธากุล.

Source: เศรษฐกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

3. Journal article
ทิศทางการส่งออกของไทยปี 2000.

by กันตา จิตตั้งสมบูรณ์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

4. Journal article
แผนฯ 9 กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ.

by นิตยา กมลวัทนนิศา.

Source: วารสารเศรษฐกิจและสังคมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ตลาดอียิปต์ : ชุมทางสินค้าไทยในแอฟริกาและตะวันออกกลาง.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

6. Journal article
สัมภาษณ์พิเศษ ประจวบ ไชยสาส์น

by ประจวบ ไชยสาส์น.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2531 [1988]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
มองเศรษฐกิจปี 39 กับเป้าการส่งออก.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
อธิบดีบรรพต หงษ์ทอง กับเป้าหมายในการส่งเสริมการส่งออกที่เป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

9. Journal article
ทำอย่างไรเมื่อเอฟทีเอกำลังไล่ล่าคุณ?

by เกียรติ สิทธีอมร, 2502-.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

10. Journal article
เขตการค้าเสรีในระบบทวิภาคี (FTA) : ทางออกการค้าเสรีของไทย.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารการจัดการสมัยใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

11. Journal article
ความตกลงด้านการลงทุนในเอฟทีเอ ไทย - สหรัฐ ก้าวหนึ่งของความพยายามในการสร้างข้อตกลงพหุภาีคีด้านการลงทุน.

by จักรกฤษณ์ ควรพจน์.

Source: บทบัณฑิตย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

12. Journal article
JTEPA : ปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทย...ท่ามกลางปัจจัยลบรอบด้าน.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

13. Journal article
อียู-ไทย มิตรภาพที่ต้องทันกัน / ภาพโดย ศิลป์วัตร วิศาลศักดิ์

by กองบรรณาธิการ (MBA).

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
มารู้จัก WTO ก่อนประชุมที่ฮ่องกง.

by จิรัตถ์.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
การศึกษาการเข้าร่วมเจรจาเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมรอบใหม่ ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) และผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทย.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305