Refine your search

Your search returned 73 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
องค์การการค้าโลกเปิดคลังข้อมูลข้อตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาค.

by ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ข้อตกลงการค้าเสรี : เหตุผลและความจำเป็น.

by วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน์.

Source: วารสารส่งเสริมการลงทุนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

3. Journal article
ผลกระทบค้าเสรีที่มีต่อประเทศไทย

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

4. Journal article
การค้าเสรีและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ.

by กิริยา กุลกลการ | ธนะพงษ์ โพธิปิติ.

Source: ชีพจรเศรษฐกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

5. Journal article
มุมมองนักธุรกิจสิงคโปร์กับข้อตกลงการค้าเสรี.

by สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ สิงคโปร์.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
เขตการค้าเสรี โอกาสที่มาพร้อมกับการปรับตัว

by วิทวัส รุ่งเรืองผล.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

7. Journal article
เอฟทีเอ ทำไมต้องคัดค้าน.

by กองบรรณาธิการ (ฉลาดซื้อ).

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

8. Journal article
สรุปความก้าวหน้าเขตการค้าเสรีระดับทวิภาคีของประเทศไทย.

by สิทธิชัย พรหมสุวรรณ.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Other title: Thailand bilateral FTA : an update..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

9. Journal article
แนวความคิดที่แตกต่างกันของนักเศรษฐศาสตร์และนักสังคมวิทยาในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ.

by กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
ทวิภาคีในบรรยากาศเอเปคทิศทางการค้าโลกที่หนีไม่พ้น.

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

11. Journal article
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี เกษตรไทยได้อะไร โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ตอน ยุทธศาสตร์การจัดทำเขตการค้าเสรีของไทย

Source: นิตยสารเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

12. Journal article
มหกรรมจัดทำ FTA, one way ticket to the blues.

by กลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

13. Journal article
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า สินค้าเกษตรต่อประเทศกำลังพัฒนา.

by สำนักวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

14. Journal article
ศัพท์น่ารู้ "FTA" ตอน 1

Source: การเงินธนาคารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

15. Journal article
ความตกลงการค้าเสรีสหรัฐอเมริกา-โอมาน.

by อิสร์กุล อุณหเกตุ.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305