Refine your search

Your search returned 16 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อกังขา นโยบายการค้าเสรี.

by สุนทร ตันมันทอง.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม | เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

2. Journal article
ยุทธศาสตร์การปรับตัวทางการค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้ WTO บทสัมภาษณ์ ฯพณฯรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์.

by ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ | ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล | ดวงพร ลิ้มพันธ์.

Source: วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

3. Journal article
ความคืบหน้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย.

Source: วารสารเศรษฐกิจการพาณิชย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (2) :

4. Journal article
อนาคต WTO และนโยบายการค้าไทยหลังแคนคูน.

by จิรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | นวพล วิริยะกุล.

Source: วารสารการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

5. Journal article
ความก้าวหน้าของข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกาในทวีปอเมริกา.

by วิโรจน์ สุขพิศาล.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

6. Journal article
ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการค้าระหว่างประเทศของไทยในปี 2543.

by ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489-.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (3) :

7. Journal article
Post - Cancun WTO.

by สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล.

Source: จดหมายข่าวจับกระแสองค์การการค้าโลกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

8. Journal article
FTA เกี่ยวอะไรกับเรา.

by จักรชัย โฉมทองดี.

Source: ฟ้าเดียวกันMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

9. Journal article
การค้าเสรี? เสรี..ในมือมหาอำนาจ.

by กองบรรณาธิการ (โลกการค้า).

Source: โลกการค้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

10. Journal article
แรงจูงใจทางภาษี กับการค้าระหว่างประเทศมิติใหม่.

by จุฑาทอง จารุมิลินท.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

11. Journal article
สศก.แจงอุปสรรค ดับบลิวทีโอ ยุติยาก.

by พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

Source: วารสารเศรษฐกิจการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
เจาะลึกกอบศักดิ์ ชุติกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศกับบทบาททางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.

Source: นิตยสารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

13. Journal article
เจรจาการค้ารอบใหม่ให้ประโยชน์กับใคร

by ชนิดา จรรยาเพศ แบบฟอร์ด.

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2544 [2001]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

14. Journal article
Let's talk together 1.

by พรทิวา นาคาศัย, 2504-.

Source: ผู้ส่งออกMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

15. Journal article
ทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษหน้า.

by ประธาน จิวจินดา | รวิวรรณ ชยันต์ตระกูล.

Source: เศรษฐทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305