Refine your search

Your search returned 148 results.

Not what you expected? Check for suggestions
76. Journal article
บทบาทของผู้กำกับการเปลี่ยนแปลงองค์การ.

by ภาวัฒน์ พันธุ์แพ.

Source: จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2548 [2005]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

77. Journal article
ตัวชี้วัดภาพลักษณ์องค์กร.

by ยุบล เบญจรงค์กิจ | ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

78. Journal article
บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีต่อการบริหารต้นทุนทางกิจกรรมและการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร (2)

by คูกินส์, แกรี่.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

79. Journal article
วันนี้คุณบอกรักหรือยัง

by วิชัย อุตสาหจิต.

Source: ประชาชาติธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

80. Journal article
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ การบริหารเชิงพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 5 หลักธรรมของคนดีและมิตรที่ดี.

by พรชัย องค์วงศ์สกุล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: New mangement tools.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

81. Journal article
ประสิทธิผลงานบำรุงรักษาที่มุ่งความน่าเชื่อถือ.

by โกศล ดีศีลธรรม.

Source: ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (2) :

82. Journal article
ยุทธการปลุกใจ(พนักงาน) และการจัดลำดับการจัดการ

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2546 [2003]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

83. Journal article
การบูรณาการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีกับศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร.

by พงศ์พัฒน์ ตังคะประเสริฐ.

Source: วารสารบริหารธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Sangvian Indaravijaya Library (5) :

84. Journal article
เลือกใช้ ERP ให้ตรงใจองค์กร

by สุนทริน วงศ์ศิริกุล.

Source: Business Computer MagazineMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

85. Journal article
การจัดระเบียบโลก : ตกโฉลก รุ่งอรุณอิตถีภิวัฒน์

by ชวนะ ภวกานันท์.

Source: วารสารคู่แข่งMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus (Book Bank) (1) :

86. Journal article
คุณค่าและราคาของมนุษย์เงินเดือน

by ธงชัย สันติวงษ์.

Source: กรุงเทพธุรกิจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

87. Journal article
สถานภาพการศึกษาวิจัยการสื่อสารในองค์กรไทยในวิทยานิพนธ์(2524-2541).

by พรพรรณ เชยวิจิตร.

Source: วารสารนิเทศศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

88. Journal article
สมาชิกที่ดีขององค์กร.

by ทรรศนะ บุญขวัญ.

Source: MBAMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: Corporate Citizenship..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

89. Journal article
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ ตอนที่ 13 หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

by พรชัย องค์วงศ์สกุล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Other title: New management tools.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

90. Journal article
เครื่องทางการบริหารสมัยใหม่ การบริหารเชิงพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1.

by พรชัย องค์วงศ์สกุล.

Source: Engineering todayMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2551 [2008]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305