Refine your search

Your search returned 42 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การประเมินภาษีร้อยละ 5.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

2. Journal article
ขอขยายกำหนดเวลาอุทธรณ์ การประเมินภาษี.

by เรืองศักดิ์ พิธานพร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

3. Journal article
อำนาจการประเมินภาษี ตามมาตรา 18 แห่งประมวลรัษฎากร.

by เถลิงศักดิ์ วงศ์วานิช.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

4. Journal article
การประเมินภาษีโดยพิจารณา “ปริมาณการใช้ไฟฟ้า” ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ.

by กองบรรณาธิการ (Unique tax and business law journal).

Source: Unique tax and business law journalMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2558 [2015]Online access: Full text Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

5. Journal article
เจาะปัญหา จับประเด็น การถูกประเมิน โดยเจ้าพนักงานประเมิน (ตอนที่ 1)

by กรมสรรพากร.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

6. Journal article
ภาษีอากรประเมินตามประมวลรัษฎากร.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

7. Journal article
คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาการออกหมายเรียกและประเมินภาษีอากร.

by กรมสรรพากร. สำนักกฎหมาย.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Online access: View online article Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
การประเมินภาษีกรณีให้บริษัทในเครือกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

9. Journal article
สรรพากรกับปัญหาการประเมินภาษี ถูกตัวหรือผิดตัว.

by เพิ่มบุญ แก้วเขียว.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

10. Journal article
Back to the basics : ความเป็นธรรมและความยินยอมเสียภาษีเงินได้ ในระบบภาษีแบบประเมินตนเอง.

by จุฑาทอง จารุมิลินท.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

11. Journal article
เมื่อถูกประเมินภาษีผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ (ตอนที่ 1).

by นำชัย อังแสงธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (1) :

12. Journal article
เมื่อถูกประเมินภาษีผู้เสียภาษีมีสิทธิอุทธรณ์ (ตอนจบ).

by นำชัย อังแสงธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2557 [2014]Availability: Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) (2) :

13. Journal article
ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการอุทธรณ์การประเมิน

by สุพัตรา อนันตพงศ์.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

14. Journal article
การประเมินภาษีโดยวิธีพิเศษตามมาตรา 71 (1) แห่งประมวลรัษฎากร.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2552 [2009]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

15. Journal article
เหตุผลแห่งการประเมินและการประเมินดอกเบี้ยรับ.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305