Refine your search

Your search returned 136 results.

Not what you expected? Check for suggestions
61. Journal article
ธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม นอกเหนือไปจากดอกเบี้ยได้หรือไม่.

by เฉลิมพงษ์ กลับดี.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

62. Journal article
ปัญหาการใช้ดุลพินิจในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 5.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

63. Journal article
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มต้องระบุเหตุผลการประเมินหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

64. Journal article
ลุ้นระทึก 15 ก.ค. รอฟังศาลฎีกา ชี้ชะตาผ้าเหลือง กิตติวุฑโฒ

Source: มติชนMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: newspaper Language: Thai Publisher: 2542 [1999]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

65. Journal article
คดีสิ่งแวดล้อม : ยุติธรรมที่ไม่พอเพียง.

by ชุติมา หัตถธรรมนูญ.

Source: วารสารกฎหมายใหม่Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Availability: Sanya Dharmasakti Library (3) :

66. Journal article
ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครอง

by สุธาสินี เซี้ยงชัยงาม.

Source: วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

67. Journal article
การแบ่งกรรมสิทธิ์รวม ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่?

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

68. Journal article
โอนบ้านแล้วเกือบปี กลับถูกฟ้องเรียกเงินจอง เงินทำสัญญาย้อนหลัง.

by ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค.

Source: ฉลาดซื้อMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

69. Journal article
ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกัยการกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครอง.

by นิธินันท์ สุขวงศ์.

Source: อัยการนิเทศMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (1) :

70. Journal article
ผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ถูกเพิกถอนโดยศาล เนื่องจากมิได้ระบุเหตุผล.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2555 [2012]Availability: Sanya Dharmasakti Library (2) :

71. Journal article
คดีละเมิดลิขสิทธิ์ตำราเรียน (ตอน 1)

by ธนิฎา ไตรวรานนท์.

Source: ดอกเบี้ยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2547 [2004]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (4) :

72. Journal article
ภาษีอัตราร้อยละ 5 ตามมาตรา 71(1) นำมาใช้ประกอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีได้หรือไม่.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

73. Journal article
การขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากราคาซื้อขายจริง หรือราคาประเมินของกรมที่ดิน.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2553 [2010]Availability: Pridi Banomyong Library (6) :

74. Journal article
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ของเงินจองหรือเงินดาวน์.

by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: สรรพากรสาส์นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

75. Journal article
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจอง หรือเงินดาวน์.

by ชัยสิทธ์ ตราชูธรรม | ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.

Source: เอกสารภาษีอากรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Pridi Banomyong Library (5) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305