Refine your search

Your search returned 42 results.

Not what you expected? Check for suggestions
16. Journal article
บทบาทพยาบาลในการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์.

by สุชาดา เตชวาทกุล.

Source: วารสารเกื้อการุณย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Nursing Roles for Preventing Preeclampsia..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

17. Journal article
5 วิธีปรับธาตุป้องกันโรคความดันโลหิตสูง.

by ชารีฟ หลีอรัญ.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2560 [2017]Availability: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus (2) :

18. Journal article
ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของข้าราชการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง.

by สุรพล อริยะเดช.

Source: วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English Publisher: 2555 [2012]Other title: Effectiveness of health behaviours change programs for prevention and control diabetes mellitus and hypertension for Pluakdaeang government officers..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

19. Journal article
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน.

by ธีระศักดิ์ มักคุ้น.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Predictive factors on hypertension prevention behaviors in.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

20. Journal article
ความชุกของความดันเลือดสูงและความสัมพันธ์ของความดันเลือดสูงกับโรคอ้วนในเด็กมัธยมศึกษา.

by ยุภาพร อมรชัยเจริญสุข.

Source: วชิรเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: English, Thai Publisher: 2553 [2010]Other title: Prevalence of Childhood hypertension and association between hypertension and obesity in secondary school students..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

21. Journal article
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้เขตกรุงเทพมหานคร.

by กชกร ธรรมนำศีล | ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ | พัชราพร เกิดมงคล | จินตนา อาจสันเที๊ยะ.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2558 [2015]Other title: Effects of self-care promoting program on self-care behavior among older adults with uncontrolled hypertension in Bangkok Metropolitan.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

22. Journal article
Amazing flaxseed แก้ความดันโลหิตสูง.

by สันต์ ใจยอดศิลป์.

Source: ชีวจิต Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2559 [2016]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

23. Journal article
5 ทางเลือกสู่ทางรอด เมื่อความดัน-ไขมันในเลือดสูง.

by กนกกาญจน์ เอี่ยมสะอาด.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Online access: View online article Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

24. Journal article
Prevalence and risk factors of prehypertensive people in the community.

by Sirinan Tremongkontip | Somboon Kiettinun | Kummal Kumar Pawa | Junya Pattaraarchachai.

Source: ธรรมศาสตร์เวชสาร Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: English Summary language: English, Thai Publisher: 2555 [2012]Other title: ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงระยะเริ่มต้นในชุมชน.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

25. Journal article
การประเมินผลโครงการสองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนในการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จังหวัดกำแพงเพชร.

by ลออศรี จารุวัฒน์ | ศุภชัย คำหนู | น้ำค้าง ฉ่ำสอน.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Evaluation of the profect of the king's initiative on people's health for preventiob and control diagetes mellitus and hypertension in Kamphaengphet province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

26. Journal article
จ๊อกกิ้ง (วิ่งเหยาะ) วันละนิด...ให้ชีวิตห่าง ความดันโลหิตสูง

by วิ่งสู้ฟัด.

Source: ประชาคมท้องถิ่นMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2554 [2011]Availability: Professor Direck Jayanama Library (1) :

27. Journal article
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี.

by จุลจราพร สินศิริ | ชื่นชม เจริญยุทธ.

Source: วารสารวิธีวิทยาการวิจัยMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2550 [2007]Other title: The caring of hypertension patien model kokkram sub-district supanburi province..Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (3) :

28. Journal article
ผลการใช้โปรแกรมออกกำลังกายที่บ้าน ต่อการลดความดันโลหิตของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง.

by ลัดดาวัลย์ รักเนียม | จอม สุวรรณโณ | อรเพ็ญ สุขะวัลลิ | รวมพร คงกำเนิด | ศิริอร สินธุ.

Source: วารสารกรมการแพทย์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Impact of home-based moderate exercise program to blood pressure level among hypertensive patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

29. Journal article
รู้ไว้ก่อนออกกำลังลดความดัน.

by กองบรรณาธิการ (ใกล้หมอ).

Source: ใกล้หมอMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2549 [2006]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

30. Journal article
การพัฒนาสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง.

by ฐิติมา อินทร์เนตร | อาภาพร เผ่าวัฒนา | ปาหนัน พิชยภิญโญ.

Source: วารสารสาธารณสุขศาสตร์Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2554 [2011]Other title: Self-efficacy enhancement with participatory learning of health volunteer for promoting the health behavior of the elderly with hypertension.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305