Refine your search

Your search returned 42 results.

Not what you expected? Check for suggestions
31. Journal article
การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลอุดรธานี.

by จิตรา เลิศสุบิน | พรพิศ ชีวะคำนวณ | ปรียานุช จวงจรัสโรจน์.

Source: วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2552 [2009]Other title: Health promotion behaviors of hypertension patients in Udonthani Hospital.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

32. Journal article
How to กิน นอน พักผ่อนออกกำลังกาย ป้องกันโรคเส้นเลือดแตก & ตีบก่อนวัย.

by จิรโชติ ปิ่นแก้ว.

Source: ชีวจิตMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2556 [2013]Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

33. Journal article
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมความดันโลหิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลลำปาง.

by ชัยยศ เอี่ยมวรนิรันดร์.

Source: ลำปางเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2555 [2012]Other title: Factors associated with uncontrolled hypertension in patients with type 2 diabetes in Lampang Hospital.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

34. Journal article
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ดูแลผู้สงอายุที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้.

by ยุพา สุทธิมนัส | วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย | ทวีศักดิ์ กสิผล.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: Development of a clinical nursing practice guideline for caregiver of uncontrolled hypertensive elderly patients.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

35. Journal article
ระบาดวิทยาของโรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง.

by พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ | บำรุง ปัญญาประทีป.

Source: วารสารโรคหัวใจMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2531 [1988]Other title: Prevalence of hypertension and related risk factors..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

36. Journal article
โปรแกรมการเรียนรู้ในการจัดการตนเองเรื่องอาหารและการออกกำลังกายของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดบุรีรัมย์.

by สุพัชรินทร์ วัฒนกุล | มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์ | นิรัตน์ อิมามี | สุปรียา ตันสกุล.

Source: วารสารพยาบาลสาธารณสุขMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Learning program for self-management on diet and exercise of persons with pre-hypertension Burirum Province.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

37. Journal article
การประเมินโครงการป้องกันควบคุมโรคหัวใจหลอดเลือด และเบาหวาน ในเขตสาธารณสุขที่ 9.

by กอบโชค วุฒิโชติวณิชย์กิจ | ชวลิต แก้วกก | ภัทริกา สุริยะ | ก้องหล้า มารศรี.

Source: วารสารควบคุมโรคMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2547 [2004]Other title: The evaluation of cardiovascular disease and diabetes mellitus prevention and control programme in Public Health Region 9..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

38. Journal article
ผลของบทสวดมนต์ประกอบดนตรีต่อความเครียดและความดันเลือดในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนที่เลือกสรร.

by สายสุนีย์ ดีประดิษฐ์ | แสงทอง ธีระทองคำ | สมนึก สกุลหงส์โสภณ.

Source: วชิรสารการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2556 [2013]Other title: Effect of musical prayer on stress and blood pressurein persons with hypertension in selected community.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

39. Journal article
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น.

by ประสบสุข ศรีแสนปาง | วิพร เสนารักษ์ | สมพงษ์ ศรีแสนปาง | บุษบา สมใจวงษ์ | การูณย์ หงษ์กา.

Source: วารสารสภาการพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2546 [2003]Other title: The effectiveness of self-care promotion program on self-care behavior of hypertensive patients at Khon Kaen Hospital..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

40. Journal article
ผลของโปรแกรมการสร้างพลังต่อการรับรู้ความสามารถแห่งตน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับความดันโลหิตของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเกินระดับปกติในชุมชน.

by วิมลนิจ สิงหะ | ประไพ กิตติบุญถวัลย์.

Source: วารสารการศึกษาพยาบาลMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2548 [2005]Other title: Effects of empowerment program on perceived self-efficacy, self-care behaviors, and blood pressure level among people with high blood pressure in community..Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

41. Journal article
การทดลองรูปแบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก.

by พิศมัย จารุชวลิต | ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ | ประพิศ ใจแพทย์.

Source: พุทธชินราชเวชสารMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2539 [1996]Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

42. Journal article
MT2A ยีนโพลิมอร์ฟิซึมและปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในคนไทย สุขภาพดีที่สูบและไม่สูบบุหรี่.

by รุจิกรณ์ รัตนธรรม | นงนุช เศรษฐเสถียร | ชาตรี เศรษฐเสถียร | ปรารถนา ยงสกุลชัย | อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์ | นิสา เดชาราชกุล | ศศิธร ไขชัยภูมิ.

Source: วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Summary language: Thai, English Publisher: 2557 [2014]Other title: The MT2A gene polymorphisms and risk factors for CVD in healthy Thais according to smoking status.Availability: Nongyao Chaiseri Library (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305