Refine your search

Your search returned 10 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1. Journal article
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศต่อการเกษตร

by สมพร อิศรานุรักษ์.

Source: กสิกรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

2. Journal article
การสูญเสียดินและน้ำภายหลังการทำลายป่าเบญจพรรณเพื่อเพาะปลูกพืชเกษตรและสร้างสวนสักปรับปรุงพื้นที่ บริเวณสถานีวิจัยลุ่มน้ำน่าน จ.น่าน

by นิตยา ภูรีวิโรจน์กุล | สุพจน์ เจริญสุข.

Source: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2543 [2000]Other title: Soil and water losses after mixed deciduous forest conversion to cropland and rehabilitation by teak area at Nan watershed research, Nan province.Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Pridi Banomyong Library (1) :

3. Journal article
นิเวศวิทยาของพืชและการเกษตร

by ดวงพร สุวรรณกุล.

Source: เกษตรก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2541 [1998]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

4. Journal article
หนทางอีกยาวไกล...ของเกษตรอินทรีย์ไทย...

by ทวีศักดิ์.

Source: วารสารเคหการเกษตรMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2545 [2002]Availability: Thammasat Library, Rangsit Campus (1) :

5. Journal article
กรอบแนวความคิดในการประเมินค่าระบบนิเวศน์การผลิตและการบริการ

Source: ปฏิรูปการเมืองMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2538 [1995]Availability: Professor Direck Jayanama Library (2) :

6. Journal article
สาเหตุของความเสื่อมโทรมของที่ดินการเกษตร ตลอดจนแนวทางแก้ไข

by อภิพรรณ พุกภักดี.

Source: เกษตรก้าวหน้าMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Language: Thai Publisher: 2540 [1997]Availability: Pridi Banomyong Library (2) :

7. Journal article
เพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการปลูกข้าวต้นเดี่ยว.

by สถาบันแมคแคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Other title: System of rice intensification (SRI).Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

8. Journal article
ปลูกข้าวต้นเดี่ยว การปลูกข้าวแบบประณีต ประหยัดเมล็ดพันธุ์ ให้ผลผลิตสูง.

by กองบรรณาธิการ (วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ).

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

9. Journal article
ชาวนาสุรินทร์ปลูกข้าวต้นเดี่ยว พลิกวิธีปลูกข้าวแบบเดิม ผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออก.

by คมสัน หุตะแพทย์.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: No items available :

10. Journal article
ข้าวต้นเดี่ยว ประหยัดเมล็ดพันธุ์ให้ผลผลิตสูง.

Source: วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติMaterial type: Continuing resource Continuing resource; Format: print Language: Thai Publisher: 2550 [2007]Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Thammasat Library: ELECTRONIC FILE (1) :

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305